اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرارهای ویژه شبح بازارچه (تهران)
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 5 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد
پرداخت نهایی
هر نفر 65 هزار تومان