اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی سیتی هانت سیگنال (تهران)
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
1 تا 5 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد